Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van Top On Web NV, een bedrijf dat zich bezighoudt met het creëren en beheren van websites, gevestigd te Rue Johannes Gutenberg 36, 1402 Nijvel. Dit eigendomsrecht omvat niet de Persoonsgegevens die via verschillende formulieren worden ingediend en uitsluitend naar de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden zoals bepaald in de Verordening (EU) 2016/679.

In die zin dienen zowel Top On Web als zijn klant vertegenwoordigd door deze site te voldoen aan de wetteksten houdende vaststelling van de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers aan deze website, namelijk de Wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Verordening van 27 april 2016 van toepassing sinds 25 mei 2018. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, en de informatie die over hem wordt verzameld zal uitsluitend op passende wijze worden gebruikt.

Raadpleeg ons PRIVACYBELEID om uw rechten te kennen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens.

1. Algemeen

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site worden verzocht om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor de gebruikers. Voor een technisch onderhoud kan echter worden besloten de toegang tijdelijk te onderbreken. In dat geval zal Top On Web NV trachten de data en uren van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen. De site wordt regelmatig bijgewerkt door Top On Web NV of zijn partners. Ook de wettelijke kennisgevingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt verzocht om ze zo vaak mogelijk te raadplegen en er kennis van te nemen.

2. Beschrijving van de geleverde diensten

Deze site is bedoeld om informatie te verstrekken over alle aangeboden diensten en opdrachten die door de onderneming of de vertegenwoordigde natuurlijke persoon worden uitgevoerd. Die laatste, alsook de NV Top On Web, proberen op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Ze kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de actualisering, door henof door externe partners die hen deze informatie verstrekken. Alle informatie op deze site is louter indicatief, en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen nadat ze online is gezet.

3. Contractuele beperkingen op de technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die vrij is van virussen en met een recente en up to date browser.

4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, bezit Top On Web NV de eigendomsrechten of de gebruiksrechten op alle elementen die op de site kunnen worden geraadpleegd, zoals teksten, afbeeldingen, illustraties, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of het proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Top On Web NV. Elke ongeautoriseerde exploitatie van de site of een van de elementen op de site, wordt als namaak beschouwd en wordt vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

Top On Web NV of de onderneming die wordt vertegenwoordigd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van deze site, en resulterend uit het gebruik van een apparaat dat niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties of het optreden van een bug of incompatibiliteit. Ze kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst.

Een cookie is een bestand dat door een site wordt geplaatst in de browser die u gebruikt om op het web te surfen. Met behulp van cookies kunnen we u bij elk bezoek op de betreffende site herkennen. De cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners afhankelijk van hun doel dat hieronder wordt uitgelegd.

De verschillende cookies die op deze site worden gebruikt

 • Technische of functionele cookies:

  Dit zijn cookies die worden geplaatst door de website die u bezoekt en u helpen om tussen de verschillende onderdelen van de website te navigeren, zoals cookies die de taalvoorkeuren opslaan.

  Deze cookies zijn:

  Naam cookieNutVervalt na
  PHPSESSIDStrikt technisch, hiermee kan de externe server tijdelijk informatie van uw sessie opslaan1 jaar
  acceptCookiesHiermee kan de site onthouden of u cookies hebt geaccepteerd of niet1 jaar
 • De cookies met betrekking tot sociale netwerken:

  Als u deze site via een sociaal netwerk bezoekt of als u op een link klikt die u naar een sociaal netwerk leidt, kan een cookie in uw browser worden geplaatst. Deze cookies van derden zijn beveiligd, maar u kunt ze op elk moment verwijderen.

 • Cookies met betrekking tot statistieken:

  Om het verkeer van de website te meten en de verschillende profielen van de internetgebruikers te bepalen (anoniem), worden er cookies van derden op de website geplaatst. Het gaat om Google Analytics en/of Google Adwords.

  De cookies worden in uw browser opgeslagen en verzenden de gevraagde informatie naar de eigenaar van de website en zijn externe dienstverleners. U kunt deze cookies echter op elk moment in de geschiedenis van uw browser verwijderen.

  Deze cookies zijn:

  Naam cookieNutVervalt na
  _gaRegistreert een unieke ID om de bezoeker op de site te volgen1 dag
  _gidRegistreert een unieke ID om de bezoeker op de site te volgen2 jaar
  _gatGebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken drastisch te verminderenHuidige sessie

7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, het enige toepasselijke recht, bij geschillen.

Elk geschil dat niet in der minne binnen een periode van maximaal één maand na het ontstaan ervan kan worden geschikt -een termijn die in onderling overleg kan worden verlengd-, kan door de meest gerede partij voor de Franstalige rechtbank van het betreffende arrondissement worden gebracht.


Privacybeleid

Deze privacyverklaring is bedoeld voor iedere persoon die via deze site contact opneemt met de onderneming of de persoon van wie de commerciële activiteit op de site wordt aangeboden.

De verzamelde gegevens blijven beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier en zullen met het grootste respect worden verwerkt. Wij geven prioriteit aan de opslag en verwerking van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van de privacy en volgens de regelen der kunst. We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen, deze niet te misbruiken of openbaar te maken en ze discreet te behandelen.

We informeren u over het gebruik van uw gegevens en de manier waarop ze worden verzameld, omdat uw vertrouwen belangrijk is voor ons. Hieronder vindt u de beginselen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en het respect voor uw privacy en uw gegevens op deze site.

1) Verwerking van persoonsgegevens

We hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het grootste respect voor de wetgeving ter zake, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; in het Engels: General Data Protection Regulation of GDPR).

2) Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De bovengenoemde onderneming of natuurlijke persoon in de contactgegevens van deze site.

3) Op welke rechtsgrond is de gegevensverwerking gebaseerd?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken van openbaar belang of relevant voor de uitoefening van het openbaar gezag, of de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon partij is of van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene, of voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn onderworpen, of voor legitieme belangen die wij als verwerkingsverantwoordelijke nastreven. Wanneer u ons machtigt om een opdracht uit te voeren of wanneer u ons een specifiek verzoek stuurt, kan de verwerking van uw gegevens ook op basis van uw toestemming gebeuren.

Onze verwerking van persoonsgegevens is op de volgende rechtsgronden gebaseerd:

1. Verwerking van persoonsgegevens verzameld via onze website:

 • Contactformulier
 • Online betaling (indien effectief)
 • Offerteformulier (indien effectief)
 • Bestelformulier (indien effectief)

Rechtsgrond: uw toestemming.

2. Verwerking om verzoekers te informeren en/ofhen te adviseren:

 • Versturen van specifieke e-mails over actuele gebeurtenissen in het kader van ons werk, de aangeboden diensten, een antwoord op een verzoek of aanbieding, het verzenden van een commerciële aanbieding...

Rechtsgrond: ons legitiem belang.

4) Welke categorieën van persoonsgegevens worden er verwerkt?

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, gegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens via de website en de online applicaties: IP-adres, cookies, verbindingstijden;

5) Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

We delen uw persoonsgegevens niet, behalve om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

6) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u vraagt om ze tewissen of totdat ze niet langer nodig zijn voor het eerder genoemde gebruik.

7) Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebt u de volgenderechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Het recht op inzage in uw gegevens.

Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt raadplegen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen en wij zullen u een compleet overzicht van uw gegevens geven.

2. Het recht op rectificatie van uw gegevens.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben niet of niet meer correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen.

3. Het recht op wissen van uw gegevens.

Als u meent dat een verwerking van bepaalde gegevens onrechtmatig is, kunt u vragen dat deze gegevens worden gewist door per e-mail contact met ons op te nemen.

4. Het recht op weigering van de automatische verwerking van uw gegevens.

Uw gegevens worden niet op een automatische manier, zonder menselijke tussenkomst, verwerkt.

8) Hoe moet u uw rechten uitoefenen om meer informatie te krijgen?

Zorg ervoor dat uw verzoek nauwkeurig is, zodat we uw verzoek op een concrete en correcte manier kunnen behandelen.

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten voor u uitoefent. Er kan dus een kopie van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie hierover te verkrijgen, dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de informatie op de contactpagina van deze site.