ALGEMEENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de klant en Oliver Immo & Consulting (Bigdeal on line), met zetel te 1860 Meise, Groendal, 17. Bij het bezoeken van deze site gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden: De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van Oliver Immo & Consulting. Door te reserveren, neemt de klant de huidige algemene voorwaarden aan Oliver Immo & Consulting is een onafhankelijke dienstverlenende onderneming en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit het gebruik of het verbruik van de geleverde producten, dit alles behoudens het recht van de klant om het bewijs te leveren van de verantwoordelijkheid van Oliver Immo & Consuting (Big Deal On Line).

1. Bestellingen

De prijzen vermeld op de site www.Bigdeal_on_line.be zijn BTW inbegrepen. De prijzen zijn geldig voor de dag van de consultatie van de site. Wij garanderen de op de site aangeduide prijs, behalve affichagefout. Oliver Immo & Consulting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige affichagefout. Het aanbod aan producten geldt steeds zolang de voorraad strekt. Oliver Immo & Consulting behoudt zich het recht voor om een reservatie niet uit te voeren indien er een geschil bestaat tussen de klant en Oliver Immo & Consulting. Oliver Immo & Consulting behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de klant in geval van belangrijke reservaties, teneinde de echtheid van de doorgezonden reservatie na te gaan. Zij behoud zich eveneens het recht voor om de gereseveerde hoeveelheden te limiteren.

2. Levering – klachten

De klant geeft aan de leverancier de plaats van de levering aan. De leverancier zal alle gereseveerde goederen op één plaats afleveren. De klant zal de gereserveerde goederen controleren bij de levering. De verkoop is effectief op het moment dat de klant de levering geheel of gedeeltelijk aanvaard heeft. Elke klacht, anders dan eventuele gebreken die verborgen waren bij het aanvaarden van de levering, moet Oliver Immo & Consulting bereiken op de eerste werkdag die volgt op de dag van de verkoop. Indien er geen klacht is op het moment van de levering, wordt deze verondersteld conform te zijn met de reservatie. Oliver Immo & Consulting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige of onvolledige levering. Voor bestellingen geldt evenwel een leveringstarief (basisprijzen) : voor reservaties tot 200 EUR BTWI met een minimumaankoop van 60€ BTWI, rekenen wij 9,50 EUR en reservaties vanaf 200 EUR BTWI worden gratis geleverd. Er wordt een toeslag aangerekend voor heel zware leveringen of voor leveringen in moeilijke omstandigheden, zoals op de 2de en hogere verdiepingen van gebouwen zonder lift. Als de klant op het ogenblik van de levering afwezig is, heeft Oliver Immo & Consulting het recht een tweede leveringskost aan te rekenen

3. Betalingen

Alle aankopen door particulieren zijn contant betaalbaar op de website www.Bigdeal.be via het geveiligd betalingssysteem Hipay. De klant heeft de keuze tussen twee betalingswijze, ofwel met debietkaart (bv bancontact) ofwel met kredietkaart (Visa/Mastercard). Aankopen door BTW-plichtigen, openbare instellingen en vrije beroepen kunnen gebeuren tegen uitreiking van een factuur, onder de volgende voorwaarden : de eerste aankoop is steeds contant betaalbaar. Vanaf de tweede aankoop is betaling via overschrijving mogelijk, mits instemming van Oliver Immo & Consulting. Bigdeal on line behoudt zich evenwel het recht voor om deze instemming te allen tijde in te trekken. Alle betalingen via overschrijving dienen te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum (=vervaldatum). Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum, zal door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn op het openstaand bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum. Daarenboven zal de klant, bij toepassing van de artikelen 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding verschuldigd zijn, die conventioneel en forfaitair wordt vastgesteld op 25 euro per niet-betaalde factuur.

4. Eigendom en risico

De geleverde goederen blijven eigendom van Oliver Immo & Consulting tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over naar de klant vanaf de levering.

5. Geschillen en bevoegde rechtbank

Elk eventueel geschil zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel komen en zal onderhevig zijn aan de Belgische wetgeving.